Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X và ca khúc về sinh viên Việt Nam
Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam đăng tải Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X và ca khúc về sinh viên Việt Nam:
 
 
 
THỂ LỆ