Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
Thấy ánh sáng từ "Đường Kách mệnh" của Người
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bắt đầu sự nghiệp cứu nước, giải phóng dân tộc bằng việc tuyên truyền cách mạng, thức tỉnh tinh thần yêu nước của nhân dân ta và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế  thông qua sách, báo.
 
Sau khi tham gia Ðảng Xã hội Pháp, đầu năm 1919, Nguyễn Ái Quốc đã gửi "Bản yêu sách của nhân dân An Nam" tới Hội nghị Versaille họp tại Paris (Pháp) sau khi chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc; đòi quyền tự quyết cho dân tộc ta.
 
Tiếp đó, Người viết nhiều sách, báo bằng tiếng Pháp, tố cáo với nhân dân Pháp và thế giới về những tội ác của chế độ thực dân đối với các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam.

 
Và con đường cứu nước ấy lần đầu tiên được trình bày dưới quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lenin và vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta trong tác phẩm "Ðường Kách mệnh". Ðây là xuất bản phẩm cách mạng đầu tiên do chính những người thợ in Việt Nam làm ra bằng phương pháp rất thô sơ nhưng chứa đựng những tư tưởng lớn của thời đại mà ngày nay, sau 95 năm vẫn mang tính thời sự cho chúng ta học tập và làm theo.
 
Trước hết, cần tìm hiểu vì sao Nguyễn Ái Quốc viết cuốn sách này, nói cách khác, như Người đã phân tích trong tác phẩm nổi tiếng Cách viết là "Viết để làm gì ?".
 
Như chúng ta đã biết, đây là tập đề cương các bài giảng Nguyễn Ái Quốc đã giảng cho các lớp huấn luyện chính trị được tổ chức bí mật ở Quảng Châu, Trung Quốc từ đầu năm 1925 đến đầu năm 1927. Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Ðông tập hợp các đề cương này xuất bản thành sách để làm tài liệu học tập trong nội bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên - một tổ chức tiền thân của Ðảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập.
 
Tập sách nhỏ được mang tên "Ðường Kách mệnh" là rất nhất quán với mục đích khi viết sách của tác giả, đồng thời cũng nhất quán với hai câu mở đầu cuốn sách về lý luận cách mạng được trích trong tác phẩm "Làm gì" của Lênin.
 
Nguyễn Ái Quốc đã vượt lên bắt kịp những tư tưởng lớn của thời đại, nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin và trình bày, lý giải những tư tưởng ấy một cách thật giản dị, dễ hiểu, ngắn gọn trong một cuốn sách nhỏ. Mục đích của việc xuất bản sách rõ ràng và sự lựa chọn tên sách thật sự là một điểm nhấn rất quan trọng làm cho tư tưởng chủ đề của tác phẩm bật lên như một ngọn đuốc trong đêm đen, soi sáng đường cho dân tộc ta đứng lên "đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". "Ðường Kách mệnh" ấy là do đông đảo quần chúng nhân dân chung sức, chung lòng xây đắp nên dưới ánh sáng của ngọn đuốc soi đường.
 
Câu hỏi tiếp theo: Viết cho ai? được Nguyễn Ái Quốc trả lời rất rõ: "Sách này chỉ ước ao sao đồng bào xem rồi thì nghĩ lại, nghĩ rồi thì tỉnh dậy, tỉnh rồi thì đứng lên đoàn kết nhau mà làm cách mệnh". Vậy là cuốn sách không chỉ dành làm tài liệu học tập, nghiên cứu cho học viên các lớp huấn luyện về lý luận cách mạng ở Quảng Châu, Trung Quốc, mà rộng hơn Nguyễn Ái Quốc đã viết để "đồng bào xem".
 
Nếu nói theo ngôn ngữ ngày nay thì cuốn sách không phải chỉ "lưu hành nội bộ" mà thật sự đã được xác định để phát hành rộng rãi đến quần chúng nhân dân, mặc dù cách thức phát hành lúc bấy giờ phải làm rất bí mật, thậm chí có đồng chí phải đổi cả sinh mệnh của mình.
 
Theo Tiến sĩ Chu Ðức Tính, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, thì tổng số học viên dự các lớp huấn luyện lúc bấy giờ khoảng 75 đồng chí. Ðó là những hạt giống cách mạng quý báu, những người đọc đầu tiên của xuất bản phẩm lịch sử "Ðường Kách mệnh". Bằng nhiều cách khác nhau như in sao hoặc tuyên truyền miệng, những tư tưởng của tác phẩm đã được các học viên nói trên phổ biến rộng rãi đến quần chúng cách mạng, góp phần đắc lực vào cuộc vận động thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 và phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh ngay sau đó. Tác phẩm được lưu truyền nguyên vẹn đến ngày nay thật sự là một di sản quý báu của lịch sử cách mạng hiện đại. Ðiều đó cũng chứng tỏ những giá trị tư tưởng của tác phẩm đã vượt qua thách thức của thời gian, những thăng trầm của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế để khẳng định tầm vóc và sự đúng đắn của "Ðường Kách mệnh" mà dân tộc ta đã lựa chọn.
 
"Ðường Kách mệnh" khẳng định con đường giải phóng dân tộc là tiến hành cách mạng vô sản. Sau 95 năm, lật từng trang sách "Ðường Kách mệnh", chúng ta không chỉ khâm phục những giá trị tư tưởng của tác phẩm mà còn là một viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Ðảng.
 
Văn phòng TW Hội (tổng hợp)
theo Báo Nhân Dân