Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam vietnamese students development and support center
 • Giới thiệu
  16/04/2017 | 95.221 lượt xem
  Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam - Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
 • Quỹ VSDS
  15/04/2017 | 115.287 lượt xem
  Trung tâm có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản (tiền Việt Nam và ngoại tệ) tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Đối tác
  15/04/2017 | 79.879 lượt xem
  Trung tâm là cơ quan thường trực của Quỹ Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam. Xây dựng và điều phối hoạt động của mạng lưới cựu cán bộ, mạng lưới sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.
 • Truyền thông
  14/04/2017 | 49.891 lượt xem
  Trung tâm có nhiệm vụ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức nghiên cứu thị trường, điều tra xã hội học; hỗ trợ sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, chỗ ở, phát triển kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng trong hội nhập quốc tế.